ثبت مرکز خدمات اتومبیل جدید در استان آذربایجان غربی